Auxin (AIA) chủ yếu sinh ra ở?

Auxin (AIA) chủ yếu sinh ra ở?

A. Đỉnh của thân và cành.

B. Phôi hạt, chóp rễ.

C. Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả.

D. Thân, lá.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng