Ở kì trung gian của nguyên phân, khó có thể quan sát được NST dưới kính hiển vi quang học vì?

Ở kì trung gian của nguyên phân, khó có thể quan sát được NST dưới kính hiển vi quang học vì?

A. ADN chưa tự nhân đôi 

B. Các NST chưa đóng xoắn, có dạng sợi dài và mảnh 

C. Thoi phân bào kéo chúng về mặt phẳng xích đạo

D. Màng nhân biến mất nên các nhiễm sắc thể phân tán khắp nơi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng