Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên kết với giới tính. Nếu bố có kiểu gen X$^{M}$Y, mẹ có kiểu gen X$^{M}$X $^{m}$ thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là:

Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên kết với giới tính. Nếu bố có kiểu gen X$^{M}$Y, mẹ có kiểu gen X$^{M}$X $^{m}$ thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là:

A. 25%

B. 12,5%

C. 6,25%

D. 50%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng