Ở tế bào động vật những túi nào được kết hợp với tiêu thể sơ cấp.

Ở tế bào động vật những túi nào được kết hợp với tiêu thể sơ cấp.

A. Thực bào, ẩm bào và ngoại tiết bào

B. Ẩm bào, nội thực bào và thực bào

C. Ẩm bào, nội thực bào và ngoại tiết bào

D. Nội thực bào, thực bào và ngoại tiết bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng