Ở thực vật, hoocmon ức chế sinh trưởng chiều dài và tăng sinh trưởng chiều ngang của thân là?

Ở thực vật, hoocmon ức chế sinh trưởng chiều dài và tăng sinh trưởng chiều ngang của thân là?

A. AIA

B. GA3

C. AAB

D. Ethylen

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng