Ở thực vật, mô cơ bản gồm mấy loại?

Ở thực vật, mô cơ bản gồm mấy loại?

A. Cương mô, giao mô

B. Giao mô, nhu mô

C. Cương mô, nhu mô

D. Cương mô, giao mô và nhu mô

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng