Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có z$_{1}$ = 30; u = 3.5. Xác định sơ bộ hệ số trùng khớp ngang ε$_{α}$ ?

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có z$_{1}$ = 30; u = 3.5. Xác định sơ bộ hệ số trùng khớp ngang ε$_{α}$ ?

A. 1.674

B. 1.743

C. 1.765

D. 1.801

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\({\varepsilon _\alpha } = \left[ {1,88 – 3,2\left( {1/{z_1} + 1/{z_2}} \right)} \right]\cos \beta\)  với z$_{2}$ = u.z$_{1}$ ; β = 0°