Bản chất của dịch vụ là:

Bản chất của dịch vụ là:

A. Một sản phẩm

B. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn

C. Khó giữ vững các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng