Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là:

Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là:

A. Trình tự các ribônuclêôtit > trình tự các nuclêôtit -> trình tự các axit amin

B. Trình tự các nuclêôtit mạch bổ sung -> trình tự các ribônuclêôtit -> trình tự các axit amin

C. Trình tự các cặp nuclêôtit -> trình tự các ribônuclêôtit -> trình tự các axit amin

D. Trình tự các bộ ba mã gốc -> trình tự các bộ ba mã sao  trình tự các axit amin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng