Bản chất của thương hiệu:

Bản chất của thương hiệu:

A. Sự cảm nhận của khách hàng và công chúng

B. Chịu ảnh hưởng từ điệp truyền của nhà sản xuất

C. Tương tác giữa hành vi cá nhân và thành phần thương hiệu

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng