Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

A. Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.

B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái. 

C. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân cảu giao tử cái. 

D. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạp thành bộ nhiễm sắc thể lƣỡng bộ (2n) ở hợp tử

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng