Bảng cân đối kế toán là?

Bảng cân đối kế toán là?

A. BCTC tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động KD

B. BCTC tổng hợp phản ánh 1 cách tổng quát TS hiện có và nguồn vốn của DN tại một thời điểm

C. Tất cả các phương án đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng