Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là:

Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là:

A. bệnh di truyền phân tử

B. bệnh di truyền tế bào

C. bệnh di truyền miễn dịch

D. hội chứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng