Bánh răng nghiêng có b$_{w}$ = 45mm, β = 12°, α$_{n}$ = 20°. Xác định chiều dài khi hai đôi răng ăn khớp đầy đủ với nhau (mm).

Bánh răng nghiêng có b$_{w}$ = 45mm, β = 12°, α$_{n}$ = 20°. Xác định chiều dài khi hai đôi răng ăn khớp đầy đủ với nhau (mm).

A. 91.76

B. 81.74

C. 71.75

D. 86.81

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\alpha _t} = arctg\left( {tg\alpha /\cos \beta } \right);{\alpha _{tw}} = \arccos \left( {a.\cos {a_t}/{a_w}} \right)\)

không dịch chỉnh \(\Rightarrow {\alpha _{tw}} = {\alpha _t}\)

Nếu không cho \({\beta _b} \approx \beta\) thì \({\beta _b} = arctg\left( {\cos {\alpha _{tw}}.tg\beta } \right)\)

Hai đôi răng ăn khớp đầy đủ với nhau \(\Rightarrow {\varepsilon _\alpha } = 2\)

Chiều dài tiếp xúc: \({l_H} = {\varepsilon _\alpha }.{b_w}/\cos {\beta _b}\)

Nếu ε$_{α}$ không phải là một số nguyên thì cần phải được biết giá trị của hệ số thay đổi K$_{ε}$, khi đó có: \({l_H} = {K_\varepsilon }.{\varepsilon _\alpha }.{b_w}/\cos {\beta _b}\)