Bánh răng trụ răng thẳng có α = 20°; m = 2; z = 20. Xác định bán kính cong của biên dạng răng tại vòng chia?

Bánh răng trụ răng thẳng có α = 20°; m = 2; z = 20. Xác định bán kính cong của biên dạng răng tại vòng chia?

A. 6.24

B. 6.44

C. 6.64

D. 6.84

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

\(\rho = 0,5.{d_w}.\sin {\alpha _w} = 0,5.m.z.\sin {\alpha _w}\)

với \({\alpha _w} = \alpha\)