Bao nhiêu ATP sinh ra khi biến phosphoenol pyruvate thành citrate?

Bao nhiêu ATP sinh ra khi biến phosphoenol pyruvate thành citrate?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng