Bào quan cần cho phân bào là:

Bào quan cần cho phân bào là:

A. trung thể

B. gốc lông

C. trung tử

D. ống siêu vi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng