Bào quan chỉ có một màng cơ bản?

Bào quan chỉ có một màng cơ bản?

A. Nhân

B. Lục lạp

C. Ty thể 

D. Tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng