Bào quan chỉ có ở tế bào động vật, hầu như không có ở tế bào thực vật? 

Bào quan chỉ có ở tế bào động vật, hầu như không có ở tế bào thực vật? 

A. Ty thể 

B. Lưới nội chất 

C. Lục lạp

D. Trung thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng