Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật, hầu như không có ở tế bào động vật, đặc biệt động vật bậc cao?

Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật, hầu như không có ở tế bào động vật, đặc biệt động vật bậc cao?

A. Không bào

B. Ty thể 

C. Bộ máy Golgi 

D. Lưới nội chất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng