Bào quan có màng bao lớn nhất trong tế bào chân hạch là?

Bào quan có màng bao lớn nhất trong tế bào chân hạch là?

A. Nhân

B. Lưới nội chất 

C. Lục lạp 

D. Không bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng