Bào quan có ở tế bào nhân sơ?

Bào quan có ở tế bào nhân sơ?

A. Ty thể.

B. Ribosome.

C. Lạp thể.

D. Trung thể. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng