Bào quan là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống là?

Bào quan là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống là?

A. Ti thể 

B. Trung thể 

C. Lạp thể 

D. Không bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng