Bào quan mang hệ men thuỷ phân axit của tế bào là:

Bào quan mang hệ men thuỷ phân axit của tế bào là:

A. Peroxysom

B. Lạp thể

C. Ty thể

D. Tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng