Bào quan nào đảm nhận chức nâng tiêu hoá ở tế bào động vật:

Bào quan nào đảm nhận chức nâng tiêu hoá ở tế bào động vật:

A. Ty thể

B. Lạp thể

C. Ribosom

D. Tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng