Bào quan nào dưới đây có chức năng tiêu hóa nội bào?

Bào quan nào dưới đây có chức năng tiêu hóa nội bào?

A. Lizosome

B. Bộ máy Golgi.

C. Trung thể. 

D. Peroxysome.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng