Bào quan nào không liên quan trực tiếp đến sự nâng đỡ hay vận chuyển?

Bào quan nào không liên quan trực tiếp đến sự nâng đỡ hay vận chuyển?

A. Vi sợi 

B. Vi ống 

C. Tiêu thể 

D. Vách tế bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng