Bào quan nào sau đây có chức năng hô hấp trong tế bào?

Bào quan nào sau đây có chức năng hô hấp trong tế bào?

A. Ty thể

B. Lap thể

C. Ribosom

D. Tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng