Bào quan nào sau đây có chức năng hô hấp tế bào:

Bào quan nào sau đây có chức năng hô hấp tế bào:

A. Nhân con

B. Chất nhiếm sắc

C. Lưới nội chất trơn

D. Ti thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng