Bào quan nào sau đây có chức năng quang hợp:

Bào quan nào sau đây có chức năng quang hợp:

A. Lục lạp

B. Nhân

C. Nhiễm sắc thể

D. Bộ máy Golgi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng