Bào quan nào sau đây có chức năng tiêu hóa nội bào?

Bào quan nào sau đây có chức năng tiêu hóa nội bào?

A. Ribosome

B. Tiêu thể

C. Lục lạp.

D. Bộ máy Golgi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng