Bào quan nào sau đây có chức năng tiêu hóa nội bào:

Bào quan nào sau đây có chức năng tiêu hóa nội bào:

A. Lizoxom

B. Riboxom

C. Lục lạp

D. Bộ máy Golgi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng