Bào quan nào sau đây có Ribosom bám:

Bào quan nào sau đây có Ribosom bám:

A. Lưới nội sinh chất có hạt

B. Lạp thể

C. Lưới nội sinh chất nhẵn

D. Ribosom

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng