Bào quan nào sau đây là nơi tổng hợp Protein:

Bào quan nào sau đây là nơi tổng hợp Protein:

A. Ty thể

B. Lạp thể

C. Ribosom

D. Lưới nội sinh chất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng