Bào quan nào tạo thể đỉnh của đầu tinh trùng người:

Bào quan nào tạo thể đỉnh của đầu tinh trùng người:

A. ty thể

B. sợi actin

C. golgi

D. trung thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng