Bào quan nào tham gia tạo cổ của tinh trùng người:

Bào quan nào tham gia tạo cổ của tinh trùng người:

A. ty thể

B. sợi actin

C. Golgi

D. trung thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng