Bào quan nào tham gia tạo đuôi của tinh trùng người:

Bào quan nào tham gia tạo đuôi của tinh trùng người:

A. ty thể

B. sợi actin

C. golgi

D. trung thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng