Bào quan thuộc hệ thống nội màng?

Bào quan thuộc hệ thống nội màng?

A. Nhân

B. Hệ Golgi 

C. Ty thể

D. Lục lạp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng