Bào quan và chức năng của bào quan tương ứng là?

Bào quan và chức năng của bào quan tương ứng là?

A. Ty thể – Quang hợp.

B. Nhân – Hô hấp tế bào.

C. Riboxome – Tổng hợp lipit.

D. Không bào trung tâm – Dự trữ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng