Bất lợi khi huy động vốn bằng phát hành CP ưu đãi:

Bất lợi khi huy động vốn bằng phát hành CP ưu đãi:

A. Lợi tức CP ưu đãi cao hơn lợi tức trái phiếu

B. Lợi tức CP ưu đãi không được trừ vào thu nhập chịu thuế làm chi phí sử dụng CP ưu đãi lớn hơn chi phí sử dụng trái phiếu

C. Phải trả lợi tức đúng kỳ hạn

D. Chỉ a & b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng