Bệnh máu khó đông ở người được biết là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên nhiễm sắc thể Y nhờ phương pháp:

Bệnh máu khó đông ở người được biết là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên nhiễm sắc thể Y nhờ phương pháp:

A. nghiên cứu phả hệ

B. nghiên cứu di truyền quần thể

C. xét nghiệm ADN

D. nghiên cứu tế bào học

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng