Bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử?

Bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử?

A. Bệnh hồng cầu hình liềm

B. Bệnh bạch tạng

C. Bệnh máu khó đông

D. Bệnh mù màu đỏ-lục

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng