Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:

Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:

A. đột biến gen trội nằm ở NST thường

B. đột biến gen lặn nằm ở NST thường

C. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X

D. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng