Bệnh Phêninkitô niệu là bệnh di truyền do đột biến:

Bệnh Phêninkitô niệu là bệnh di truyền do đột biến:

A. gen trội nằm trên NST thường

B. gen lặn nằm trên NST thường

C. đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X

D. đột biến gen nằm trên NST giới tính Y

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng