Bentonit tạo kiểu nhũ tương phụ thuộc vào:

Bentonit tạo kiểu nhũ tương phụ thuộc vào:

A. Thứ tự phối hợp

B. lượng chất nhũ hóa

C. lượng chất nhũ hóa, lực phân tán 

D. chất nhũ hóa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng