Benzen được hấp thu trong một tháp hấp thu hoạt động ngược chiều. Lưu lượng hổn hợp khí đi vào tháp là 4500m$^{3}$ /h ở áp suất 760mmHg nhiệt độ là 30$^{0}$C. Hàm lượng hơi Benzen trong hổn hợp là 4% (theo thể tích). Tháp hấp thu được 85% lượng benzen. Dung môi tái sinh vào tháp hấp thu có nồng độ 0.0015 kmolbenzen/kmol dung môi.đường cân bằng là Y* = 0.2X với Y*, X là tỷ số. Xác định lượng dung môi tối thiểu:

Benzen được hấp thu trong một tháp hấp thu hoạt động ngược chiều. Lưu lượng hổn hợp khí đi vào tháp là 4500m$^{3}$ /h ở áp suất 760mmHg nhiệt độ là 30$^{0}$C. Hàm lượng hơi Benzen trong hổn hợp là 4% (theo thể tích). Tháp hấp thu được 85% lượng benzen. Dung môi tái sinh vào tháp hấp thu có nồng độ 0.0015 kmolbenzen/kmol dung môi.đường cân bằng là Y* = 0.2X với Y*, X là tỷ số. Xác định lượng dung môi tối thiểu:

A. Ltrmin = 59.95 Kmol/h 

B. Ltrmin = 39.95 Kmol/h 

C. Ltrmin = 49.95 Kmol/h 

D. Ltrmin = 29.95 Kmol/h

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng