Biểu diễn cận lấy tích phân của miền phẳng \(\Omega \) sau đây trong hệ tọa độ Descartes \({\rm{Or}}\varphi \):  \(\Omega = \left\{ {(x,y)|{x^2} + {y^2} \le 4,y \ge – x,y \ge 0} \right\}\)

Biểu diễn cận lấy tích phân của miền phẳng \(\Omega \) sau đây trong hệ tọa độ Descartes \({\rm{Or}}\varphi \):  \(\Omega = \left\{ {(x,y)|{x^2} + {y^2} \le 4,y \ge – x,y \ge 0} \right\}\)

A. \(\left\{ \begin{array}{l}

0 \le \varphi \le \frac{{3\pi }}{4},\\

0 \le r \le 2

\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}

– \frac{\pi }{4} \le \varphi \le \frac{{3\pi }}{4},\\

0 \le r \le 2

\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}

0 \le \varphi \le \pi ,\\

0 \le r \le 2

\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}

0 \le \varphi \le \frac{{3\pi }}{4},\\

0 \le r \le 4

\end{array} \right.\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng