Biện pháp thông gió trong nhà dân dụng và công nghiệp có mấy loại:

Biện pháp thông gió trong nhà dân dụng và công nghiệp có mấy loại:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng