Bộ phận nào của tế bào thực vật có thành phần chính là xenlulo?

Bộ phận nào của tế bào thực vật có thành phần chính là xenlulo?

A. Màng sinh chất 

B. Không bào

C. Màng nhân 

D. Thành tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng