Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?

Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?

A. Hoa

B. Thân

C. Rễ

D. Lá

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng